Sta.Caterina de Siena surt 06:50 i es pon 20:47 surt 22:59 i es pon 07:16

Alumnes

Tipus d’alumnes
Segons els Estatuts de la Facultat, hi ha 3 categories d’alumnes:

1.- Ordinaris: Són aquells que es preparen per als graus acadèmics. Poden ser alumnes ordinaris aquelles persones que tenen un grau acadèmic que els permet accedir al sistema educatiu universitari, com poden ser el títol de batxillerat del sistema educatiu espanyol, o tècnic superior de formació professional, o persones de 25, 40 i 50 anys que hagin superat les proves d'accés a la universitat, o persones que posseeixin un títol universitari oficial de grau, màster [aquí pots tenir accés a la normativa oficial de l'Estat].
Els alumnes que hagin aprovat l'examen de llengua estrangera de les PAU se'ls convalidarà la prova de llengua estrangera obligatòria per l'obtenció del Baccalaureatus/grau en Teologia.
2.- Extraordinaris: Són els qui no es preparen per a l’obtenció de graus, ni aspiren a la validesa civil dels seus estudis. Podran cursar totes les assignatures o bé només algunes. Rebran certificació dels exàmens que realitzin.
3.- Oients: Són els qui es matriculen a totes o algunes assignatures, sense passar les proves d’avaluació.
 
Admissió d’alumnes
Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat cal presentar:
  • La sol·licitud d’ingrés, que es facilita a Secretaria.
  • Quatre fotografies de la mida i tipus DNI.
  • Per a seminaristes, clergues i religiosos, permís de l’autoritat eclesiàstica.
  • Alumnes ordinaris: certificats corresponents als estudis requerits per a l’admissió en els centres superiors universitaris.
  • Alumnes extraordinaris i oients: certificats dels estudis realitzats. No són vàlides les paperetes ni els llibres d’escolaritat.
                        
Reconeixements
En cas d’haver cursat estudis filosòfics o humanístics en una altra Facultat o Centre Superior, l’alumne podrà demanar-ne el reconeixement.
  • Instància a la Comissió sol·licitant el reconeixement.
  • Certificats acreditatius dels estudis fets, on constin també les hores lectives o crèdits per assignatura i les qualificacions corresponents.
  • Els programes de les assignatures cursades.