Sta. Adelaida surt 08:11 i es pon 17:23 surt 14:51 i es pon 04:50

Obtenció Títols

Itinerari per obtenir un títol de la Facultat de Teologia de Catalunya 
Informació:
Segons la normativa europea vigent, les universitats han de lliurar als alumnes que han finalitzat els estudis dos documents:
 1. Un títol (Diploma)
 2. Un suplement al títol (SET) (un document on figura el títol rebut, assignatures, pla d’estudis, etc.)
L’itinerari complet per rebre i autentificar els títols consta de 3 etapes
 
1a etapa: Petició del títol i obtenció del suplement al títol
Cal seguir 3 passos
 1. Omplir la sol·licitud del títol (la pots demanar a secretaria o baixar-la aquí).
 2. Verificació per part de la secretaria que s’han completat els estudis.
 3. Un cop la secretaria de la Facultat comunica (per email) la verificació cal pagar la taxa corresponent al títol sol·licitat (veure taxes de la FTC) i portar el comprovant de pagament
 4. Un cop verificats els estudis i pagada la taxa s’entregarà a l’alumne
  1. L’original del suplement del títol (SET).
  2. Una fotocòpia compulsada del  suplement al títol  (SET) que és necessari per la validació eclesiàstica
  3. Un certificat de sol·licitud del títol i de pagament de les taxes 
(la 1a etapa és realitza en molt pocs dies)
 
2a etapa: Obtenció del Diploma
La Facultat realitzarà el Diploma i tramitarà totes les signatures necessàries (Gran Canceller, Rector de l’Ateneu i Degà de la Facultat), i es posarà en contacte amb l’alumne per lliurar-li el Diploma del títol.
(la 2a etapa pot durar 2 o 3 mesos)
 
3a etapa: Validació Eclesiàstica i Civil del títol
Aquesta etapa l’haurà de realitzar el propi alumne i la podrà fer immediatament després de la primera etapa
Cal fer una primera gestió amb la Conferència Episcopal Espanyola per validar el títol eclesiàsticament. Un cop obtingut això cal fer una segona gestió per validar el títol civilment.
A. Validació eclesiàstica:
B. Validació Civil:
 • Finalitzat el diligenciat del títol en la Conferència Episcopal, l'homologació del títol per al seu reconeixement civil es realitza davant la Subdirección General de títulos - Ministerio de ciencia, innovación y universidades.
 • La documentació a aportar serà
  • Una instància sol·licitant el reconeixement civil [Pots descarregar aquí el document de sol·licitud al títol per part d'alumne 2015-2016]
  • El títol original diligenciat en la Conferència Episcopal (o certificat de sol·licitud del títol i de pagament de les taxes diligenciat en la Conferència Episcopal)
  • Fotocòpia compulsada del Suplement al Títol (SET) diligenciada en la Conferència Episcopal
  • Una fotocòpia del DNI/Passaport.
 • La documentació es pot enviar por correu certificat (o entregar-la personalment) a Subdirección General de títulos - Ministerio de ciencia, innovación y universidades ( C/ Torrelaguna, nº 58 – planta baja. 28027 Madrid) tel. 91 377 83 06 0 91 506 57 37) en horari: dijous, de 9 a 14h).
 • També és possible realitzar la validació Civil a través del Registre Electrònic de la Delegació Territorial del Govern
 (la tercera etapa pot durar uns mesos)