St. Feliu surt 06:18 i es pon 21:28 surt 19:27 i es pon 03:43

Els professors

Dr. Joan Planellas Barnosell

Dr. Joan Planellas Barnosell

Currículum 

Joan Planellas i Barnosell, pvre.

 

 

Dades personals:

  • Naixement: Girona, el 7 de novembre de 1955.
  • Prevere de la diòcesi de Girona. Data ordenació: 28 de març de 1982, a Banyoles (Girona).

 

 

  • Infantesa a Verges (Girona). 
  • De 1960 a 1968: Estudis bàsics a l’Escola pública de Verges (Girona)
  • 1968 a 1973: Estudis de Batxillerat en el Seminari Menor de la diòcesi de Girona.
  • 1973-1974: Curs d’Orientació Universitària (COU), a l’Institut «Vivenç Vives» de Girona.
  • 1974-1975: Curs propedèutic en el Seminari Major de Girona, a més de treballar com a auxiliar administratiu en una empresa de construcció.
  • 1975-1979: Estudis filosòfico-teològics en el Seminari Major de la diòcesi de Girona.
  • 1979-1981: Llicenciatura en teologia a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Resident en el Colegio Español de Roma.
  • 1981 (26 abril): Ordenació de diaca a Verges (Girona).
  • 1982 (28 març): Ordenació de prevere a Banyoles (Girona)
  • 1982-1983: Vicari de la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles (Girona).
  • 1983-1984: Servei Militar com a soldat capellà a la ciutat de Sevilla: Cuartel de Caballería i Hospital Militar.
  • 1984-1988: Vicari de la parròquia de Sant Martí de Palafrugell (Girona).
  • 1985-1988: Professor de teologia del Seminari de Girona. Assignatures: Ministeri ordenat i tractat de Fe.
  • 1988-1990: Vicari de la parròquia de Sant Narcís de Girona.
  • 1988-1998: Director de l’Institut de Teologia de Girona que, a partir de 1996, es converteix en Institut Superior de Ciències Religioses. Des de 1988 fins a 2019, imparteix cíclicament Teologia Fonamental, Eclesiologia i Ministeris ordenats i laïcals.
  • 1990-1991: Administrador Parroquial de Grions, Gaserans y Massanes.
  • 1991-1996: Rector de Navata, Lladó, Cabanelles, Espinavessa, Taravaus, Vilademires, Sant Martí Sesserres i encarregat de l’Estela.
  • 1996-2002: Rector del Seminari Diocesà de Girona.
  • 1997-1999: Rector de Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori y Vilamacolum.
  • 1999-2019: Rector del Santuari de la Font Santa, de Jafre y de Garrigoles.
  • 2002-2004: Realització i defensa de la tesi doctoral, a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma.
  • 2004: Comença la docència en la Facultat de Teologia de Catalunya.
  • 2005-2019: Rector de Colomers.
  • 2005-2008: Rector de Vilopriu i Gaüses.
  • 2008-2019: Canonge de la Catedral de Girona.
  • 2011-2019: Rector de Foixà, Rupià i La Sala.
  • 2013-2019: Rector de La Tallada i Marenyà.

 

Càrrecs pastorals en l’actualitat: Rector del Santuari de la Font Santa, Jafre, Garrigoles, Colomers, Foixà, Rupià, La Sala, La Tallada i Marenyà (en total, 1500 habitants).

Membre del Consell Presbiteral de la diòcesi de Girona.

Missioner de la Misericòrdia.

 

Titulació:

  • Llicenciat en Teologia, especialització Teologia Dogmàtica, por la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma (1981).
  • Doctor en Teologia por la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma (2004). Títol de la tesi: La recepció del Concili Vaticà II en els manuals d’eclesiologia espanyols (2004).

 

Docència acadèmica en l’actualitat:

  • Professor ordinari des del curs 2012-2013 a la Facultat de Teologia de Catalunya, on imparteix les assignatures següents:
   1. Misteri de Déu (part sistemàtica: la SS. Trinitat).
   2. Eclesiologia.
   3. Matèries de segon cicle relacionades amb l’Eclesiologia i amb Misteri de Déu.
  • Des del curs 2010- 2011 és professor estable.
  • Del 2010 al 2015 va ser Vicedegà de la Facultat.
  • Des del mes de setembre de 2015 és el Degà de la Facultat de Teologia, integrada en l’Ateneu Universitari Sant Pacià (Barcelona).
  • Director de la Revista Catalana de Teologia (RCatT), des de l’any 2008.
  • Professor no estable a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona.
  • Membre del Consell Acadèmic del Seminari de Girona, ha impartit en algunes ocasions, de forma tutorial, la matèria Documents de Formació Sacerdotal.

 

Bibliografia:

 

 1. Llibres:
   1. El Santuari de la Font Santa de Jafre, Col·lecció «Sant Feliu», nº 24, Girona, Gràfiques Cantalozella  2002, 63 pp.
   2. La recepción del Vaticano II en los manuales de eclesiología españoles, Ed. Pontificia Università Gregoriana, Serie Teologia nº 111, Roma 2004, 598 pp. (tesis doctoral).
   3. Bisbes, preveres i diaques. Els ministeris ordenats, Litúrgia Bàsica nº 26, Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica 2005, 24 pp.; traducció castellana: Obispos, presbíteros y diáconos. Los ministerios ordenados, Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica 2005, 24 pp.
   4. «L’Església dels pobres» en el Concili Vaticà II (Col·lectània Sant Pacià 105), Barcelona: FTC 2013, 237 pp.; traducció castellana: La Iglesia de los pobres en el Concilio Vaticano II, Barcelona: Herder 2014, 299 pp.; traducció italiana: La Chiesa dei poveri. La sfida sempre attuale del Concilio Vaticano II, Milano: Mondadori 2015, 279 pp.
   5. Un comentari al Credo, Col·lecció Emaús 115, Barcelona: CPL 2014, 109 pp.; traducció castellana: Un comentario al Credo, Colección Emaús 115, Barcelona: CPL 2014, 109 pp.

 

 

 1. Articles i recensions:

 

   1. La maternitat de l’Església. Algunes reflexions per a la recuperació d’aquest concepte a l’Església d’avui, Quaderns de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, nº 7, Girona 2000, 51 pp.  =  Documents d’Església 754 (2000) 678-704.
   2. Recensió del llibre: Salvador Pié-Ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana (Colección Lux Mundi 86), Salamanca: Sígueme 2007, en RcatT 33/1 (2008) 263-266.
   3. «Introducció», en Yves Congar, Un poble messiànic, Clàssics cristians del segle XX, nº 2, Barcelona: Pòrtic 2008, 9-56.
   4. «La Paraula de Déu en la trama de la història» (Glossa i comentari del missatge al Poble de Déu de l’últim Sínode de Bisbes), en Butlletí de l’Església de Girona 151 (octubre 2009) 645-655. 
   5. «L’encís del Nadal». Programa de Nadal de la Catedral de Girona. Nadal 2009; 3 pp.
   6. «Joaquim Vallmajó i Sala (1941-1994)», en Quaderns de Pastoral 217-218 (gener-juny 2010) 96-99.
   7. «L’“Església dels pobres” a les dues primeres sessions del Vaticà II i a la Constitució “Lumen gentium”», en RCatT 35/1 (2010) 23-62.
   8. «Algunes pistes d’actuació per a l’Església davant els canvis actuals», en Quaderns de Pastoral 219 (juliol-setembre 2010) 48-52.
   9. Els estudis teològics en el «Procés de Bolonya». Lliçó inaugural del curs 2010-2011 a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona (Quaderns de l’ISCRG 21), Girona 2010, 17 pp.
   10. «Publicacions espanyoles sobre la teologia de l’Església després del Vaticà II», en Narcís Figueras – Pep Vila (eds.), Miscel·lània en honor de Josep Maria Marquès, Girona: Diputació de Girona – Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2010, 75-83.
   11. «El diàleg “nom” de l’Església. Algunes premisses per a un diàleg evangelitzador», en Joan Planellas – Cristina Godoy (eds.), A la recerca del sentit de la Paraula. Miscel·lània d’homenantge al Prof. Dr. Josep Rius-Camps, Barcelona: FTC 2010, 507-540 = RCatT 35/2 (2010) 777-810.
   12. «Una mirada al futur, en fidelitat al Vaticà II», en AaVv, La relació entre l’Església i món d’avui a la llum del Concili Vaticà II, Qüestions teològiques 12, Barcelona: FTC 2011, 105-128 = Documents d’Església 980 (2011) 185-192.
   13. «In memoriam: Dr. Ramon Sugranyes de Franch», RCatT 36/1 (2011) 389-410.
   14. «Reflexions a propòsit de la Carta Apostòlica Porta Fidei i de la nova evangelització», Butlletí de l’Església de Girona 154 (març-abril 2012) 245-250.
   15. «La Constitució Dogmàtica Lumen gentium sobre l’Església», en Pere Lluís Font (coord.), El Concili Vaticà II, 50 anys després, Cristianisme i cultura 75, Barcelona: Cruïlla 2012, 51-89.
   16. «Introducció», en Josep Castanyé – Joan Planellas (eds.), Joan XXIII i Pau VI, els papes del Concili. Al·locucions, Qüestions Teològiques 15, Barcelona: FTC 2012, 15-34.
   17. «Esperit Sant i Església a partir del capítol I de la Lumen gentium», RCatT 37/2 (2012) 457-496.
   18. «Prolusió. Commemoració del cinquantenari de l’inici del Concili Vaticà II». Prolusió pronunciada el 4 d’octubre de 2012 a la FTC, en el marc de la inauguració de curs, en Butlletí de l’Església de Girona 154 (2012) 591-597 = RCatT 38/1 (2013) 349-356.
   19. «La Trinitat i el seu amorós designi creador», en Emili Marlès (ed.), Trinitat, univers, persona. Ciència i teologia en diàleg (Col·lectània Sant Pacià, 103), Barcelona: FTC 2013, 17-47; traducció castellana, «La Trinidad y su amoroso designio creador», en Emili Marlès (ed.), Trinidad, universo, persona. Teología en cosmovisión evolutiva, Estella: Verbo Divino 2014, 29-64.
   20. Recensió del llibre: Joan Andreu Alcina, Ramon Llull y el pensamiento transcendental como vía de acceso a la trascendencia (Col·lectània Sant Pacià 101), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 2012, en RCatT 38/1 (2013) 301-305.
   21. «Què és l’Església? Eixos centrals de l’eclesiologia de la Constitució Lumen gentium», en Aportacions entorn el Concili Vaticà II (Textos 32), Vic: Institut Superior de Ciències Religioses 2013, 27-56.
   22. Joan XXIII i Pau VI en els anys del Vaticà II. Algunes claus per entendre l’obra conciliar, Lliçó inaugural del curs 2013/2014 en el Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat 2013, 29 pp. 
   23. «La teología es un acceso a la realidad», Lección núm. 5, del  Curso online Science and Faiht, dirigido por el Seminario de Fe-Ciències (Theosciences) de la FTC. Coordinador: Dr. Emili Marlès.
   24. «El Dr. Josep Perarnau i Espelt. L’home i l’obra», en Joan Planellas – Cristina Godoy (eds.), «E l’Amic digué a l’Amat». Miscel·lània d’homenatge al Prof. Dr. Josep Perarnau i Espelt, Barcelona: FTC 2013, 21-30 = RCatT 38/2 (2013) 379-388.
   25. «L’Esperit rejoveneix i vivifica. Una pneumatologia conciliar a la llum dels Pares de l’Església», en RCatT 39/2 (2014) 609-645.
   26. «Presentación», en Gerd Theissen, La fe cristiana. Una sabiduría abierta al mundo de hoy, Barcelona: CPL 2014, 13-20.
   27. «Cinc trets del ministeri pastoral del beat Pau VI», en Revista El Bon Pastor 59 (novembre 2014) 11-13.
   28. «El llegat del beat Pau VI i el papa Francesc», en Revista El Bon Pastor 60 (desembre 2014) 11-14.
   29. «El Déu Trinitari», Creure i Saber [Revista del col·lectiu de professors universitaris cristians. Barcelona] 3 (maig 2015) 14-17. 
   30. «El hombre creado a imagen de Dios (Imago Dei)», Lección núm. 19, del  Curso online Science and Faiht, dirigido por el Seminari de Fe-Ciències (Theosciences) de la FTC. Coordinador: Dr. Emili Marlès.
   31. Armand Puig i Tàrrech – Joan Planellas i Barnosell, «Document de síntesi», en Card. Lluís Martínez Sistach (ed.), La pastoral de les grans ciutats. Actes del I Congrés Internacional. Barcelona 20-22 de maig, 24-26 de noviembre 2014. Roma, 27 de novembre del 2014, Barcelona: Claret 2015, 291-341; trad. castellana, «Documento de síntesis», en  Card. Lluís Martínez Sistach (ed.), La pastoral de las grandes ciudades, Madrid: PPC, 286-337 = Teología Actual 98 (setembre 2015) 13-21. Existeix traducció italiana.
   32. «La pastoral a les grans ciutats. Alguns passos a tenir en compte», en Missa Dominical  11 (2015) 61-62.
   33. «Los artífices del Pacto. Origen, evolución y crepúsculo del grupo llamado “Iglesia de los pobres”», en Xabier Pikaza – José Antunes da Silva (Eds.), El Pacto de las Catacumbas. La misión de los pobres en la Iglesia, Estella: Verbo Divino 2015, 81-109; trad. portuguesa, «Os artífices do Pacto. Origem, evoluçao e crepúsculo do grupo chamado “Igreja dos pobres”», en Xabier Pikaza – José Antunes da Silva (Coord.), O Pacto das Catacumbas. A missao dos pobres na Igreja, Prior Velho: Paulinas 2015, 69-96.
   34. «La Iglesia de los pobres: del Vaticano II al papa Francisco», Corintios XIII 156 (2015) 93-115; trad. portuguesa, «A Igreja dos pobres. Do Vaticano II ao Papa Francisco», Communio 32 (2015) 181-196.
   35. «El llegat del beat Pau VI i el papa Francesc», en «Pastura les meves ovelles» (Jn 21,16). Miscel·lània d’homenatge al cardenal Lluís Martínez Sistach, Barcelona: AUSP 2015, 481-511. 
   36. «Quin nom per a l’Església? El debat postconciliar», en RCatT 40/2 (2015) 373-424.
   37. Recensió del llibre: Card. Lluís Martínez Sistach (ed.), La pastoral de les grans ciutats. Actes del I Congrés Internacional, Barcelona: Claret 2015 (amb edició italiana i castellana), en RCatT 40/2 (2015) 756-759.
   38. «Corregir el qui va errat», en Norbert Miracle (ed.), Un amor sense límits. Les catorze obres de misericòrdia, Barcelona: Claret 2016, 121-138.
   39. «L’àpex de la misericòrdia de Déu», Programa de Setmana Santa 2016 de la Catedral de Girona, 2pp.
   40. «La Porta de la Font Santa, església jubilar», Catequesi 242 (Maig 2016) 26-27.
   41. «Missioner de la Misericòrdia en l’any jubilar», Quaderns de Pastoral 240-241 (2016) 154-156.
   42. «Una Església pobra i per als pobres. Del Concili Vaticà II al papa Francesc», en RCatT 41/2 (2016) 349-374.
   43. Recensió del llibre: José Luis Cabria Ortega – Ricardo de Luis Carballada (eds.), Testimonio y sacramentalidad. Homenaje al Profesor Salvador Pié-Ninot, Salamanca: San Esteban 2015, 691 pp., en RCatT 41/2 (2016) 699-701.
   44. «In memoriam: Vicenç M. Capdevila i Montaner (Barcelona 1924 – Girona 2016)», en RCatT 41/2 (2016) 717-724.  
   45. «La qüestió de Déu en l’obra de Josep M. Rovira Belloso», QVC 257 (2017) 11-29.
   46. Recensió del llibre: James Mallon, Divine Renovation. From a Maintenance to a Missional Parish, Toronto: Novalis Publishing 2014, 288 pp. ; trad. castellana, Una renovación divina. De una parroquia de mantenimiento a una parroquia misionera (Estudios y Ensayos – Pastoral, 180), Madrid: BAC 2015, 347pp., en RCatT 42/1 (2017) 249-252 = Revista digital El Bon Pastor. Revista per a preveres, 86 (febrer 2017) 21-23.
   47. «Les lliçons de les reformes eclesials: veritable i falsa reforma», en RCatT 42/2 (2017) 375-425.
   48. Recensió del llibre: Archimandrite Gabriel, Le Regard du Ressuscité. Une autre approche de l’icône, Chouzé-sur-Loire: Saint-Léger éditions 2017; 262 pp, en RCatT 42/2 (2017) 604-611.
   49. «El miracle d’Orient», en El Bon Pastor 97 (gener 2018) 16-17.
   50. «La necessària conversió pastoral de la teologia a la llum del proemi de la constitució apostòlica Veritatis gaudium del papa Francesc», en El Bon Pastor 101 (maig 2018) 18-21.
   51. «Bisbes, preveres i diaques. Els ministeris ordenats», en AaVv., Ministeris, Dossiers CPL 147, Barcelona: CPL 2018, 33-50; trad. castellana, «Obispos, presbíteros y diáconos. Los ministerios ordenados», en AaVv., Ministerios, Dossiers CPL 147, Barcelona: CPL 2018, 33-51. Reedició d’un treball de l’any 2005.
   52. «Cinc trets del ministeri pastoral del beat Pau VI», en Catalunya Cristiana 2018 (27 maig 2018) 16-17.
   53. «Presentació. Acte commemoratiu dels cinquanta anys de la Facultat de Teologia de Catalunya (AUSP) 7 de març de 2018», en RCatT 43/1 (2018) 9-11.
   54. «Recensió del llibre: Joan Busquets i Dalmau, La Reforma Luterana. Història i teologia (Universàlia, 1) Barcelona: FTC – AUSP 2017; 241 pp.», en RCatT 43/1 (2018) 229-231.
   55. «Llocs teològics», en Daniel Palau Valero, Intel·ligència pastoral. Eixos per a una reflexió teològica (Pastoral.doc 1), Barcelona: CPL 2018, 25-34; hi ha traducció castellana.
   56. «Rovira Belloso i la gran qüestió del Misteri de Déu», en Catalunya Religió 17 juny 2018 = El Bon Pastor 102 (juny 2018) 14-15.
   57. «Rovira Belloso, un maestro de teología», Vida Nueva 3088 (23-29-VI-2018) 22.
   58. [En col·laboració] «L’Església catalana: present i futur», DdE 1092 (2018) 461-480 = El Bon Pastor 103 (juliol – agost 2018) 3-28.
   59. (Pendent de publicació) «In memoriam, Dr. Joan Busquets», en RCatT 44/1 (2019) 13pp.
   60. (Pendent de publicació) Recensió del llibre: Luis González-Carvajal, El Credo explicado a los cristianos un poco escépticos (Y a los escépticos un poco cristianos), Santander: Sal Terrae 2019; 157 pp., en Vida Nueva.
   61. (Pendent de publicació) «Aportes a la sinodalidad desde una teología del Pueblo de Dios», en Seminario Internacional: de Pablo VI a Francisco. Un aporte iberoamericano para la reforma de la Iglesia (Madrid 28-30 abril 2019. Fundación Pablo VI).