Sta. Maria Magdalena surt 06:37 i es pon 21:17 surt 19:08 i es pon 03:21

Notícies

Presentació de la Carta pastoral dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense

Barcelona, 17 de desembre de 2015Notícies Compartir:

Document dels bisbes de Catalunya. «Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb misericòrdia»

Els bisbes de Catalunya, en la darrera reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, han aprovat un Document, titulat Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb misericòrdia. Els bisbes dirigeixen el Document “als fidels de les nostres Esglésies diocesanes que peregrinen a Catalunya i a tot el nostre poble”.

El Document consta d’una introducció, quatre capítols i una conclusió. A la introducció, els bisbes commemoren el centenari del primer Congrés Litúrgic celebrat a Montserrat el juliol de l’any 1915 i publiquen el Document a l’inici de l’Any Sant de la Misericòrdia, convocat pel Papa Francesc amb motiu del cinquantenari de l’acabament del Concili Vaticà II. Els bisbes volen “adreçar als fidels cristians una paraula de consol i d’esperança per subratllar alguns aspectes que palesen la importància de la reforma litúrgica portada a terme pel Concili Vaticà II, incidint especialment en la finalitat educadora i catequètica de la litúrgia”.
 


En el primer capítol, el Document fa un balanç positiu de la reforma litúrgica, a la llum de la Constitució conciliar Sacrosanctum Concilium sobre la sagrada litúrgia i de la centralitat de la Paraula de Déu, viscuda i interpretada en la fe de l’Església. Les dificultats que han acompanyat l’aplicació de la reforma, per excés o per defecte, “no poden enfosquir la seva bondat i validesa”, perquè “conté riqueses que cal anar aprofundint, com una major atenció a “l’art de celebrar”, a la formació bíblica i litúrgica, al sentit profund de “la participació plena, conscient i activa” que ha de portar veritablement a la vivència del misteri en la pròpia vida cristiana dels fidels, esdevenint llum del món i sal de la terra (cf.Mt 5,13-16)”. Els bisbes afirmen que “si sabem llegir i acollir la reforma conciliar, i alhora dur-la a la pràctica amb paciència i decisió, podrà i arribarà a ser cada vegada més una gran força per a la renovació sempre necessària de l’Església”.

En el segon capítol, el Document tracta de la relació entre la litúrgia i la vida, la litúrgia i l’evangelització. “Hi ha un llaç estret –diuen els bisbes- entre litúrgia i vida cristiana, una vida que implica missió en el món, anunci de la joia de ser cristià, de donar culte al Déu veritable i d’estimar-lo amb tot el cor i totes les forces”. I citen el Papa Francesc quan diu, a l’Exhortació apostòlica Evangelii gaudium, “no podem quedar-nos tranquils, en espera passiva, en els nostres temples”, donat que l’Església “viu un desig inesgotable de brindar misericòrdia, fruit d’haver experimentat la infinita misericòrdia del Pare i la seva força difusiva”.

En el tercer capítol, el Document ens exposa com el sagrament de l’amor, que és l’Eucaristia, ens empeny a estimar i a obrar amb misericòrdia. “Cada vegada que participem de l’Eucaristia d’una manera conscient, la nostra ànima s’obre a aquell amor que conté i fa present tot allò que Déu ha obrat per nosaltres, i llavors pot néixer en nosaltres mateixos una viva resposta d’amor”. “Per tant, si la participació a l’Eucaristia i el nostre culte eucarístic són autèntics, haurien de fer créixer en nosaltres la consciència de la dignitat de la persona humana i ens haurien d’urgir a treballar per aquesta dignitat de forma ben concreta”. I els bisbes fan també menció de “les institucions eclesials d’ajuda i de solidaritat, en particular Càritas en els seus diversos àmbits, (les quals) desenvolupen el preciós servei d’ajudar les persones necessitades, sobretot els més pobres”. I tot referint-se a la convocatòria, per part del Papa Francesc, d’un Any jubilar de la Misericòrdia, els bisbes afirmen que “l’Església ha de ser per a tots un àmbit de perdó i també l’espai de la celebració sacramental del perdó i la reconciliació”.

En el quart i últim capítol, els bisbes, “tenint present el camí de pastoral litúrgica ja realitzat i les aportacions dels diversos Congressos litúrgics de Montserrat”, volen fer partícips als fidels d’alguns reptes que s’han de tenir presents en la pastoral litúrgica de les Esglésies diocesanes amb seu a Catalunya. Entre aquests reptes destaca el d’”afavorir la participació activa dels fidels i la vivència de la litúrgia com a base de l’espiritualitat del cristià”. I “cal intensificar una bona formació litúrgica dels fidels, especialment dels més joves per als qui la litúrgia ha de ser també la font i el cimal de la seva vida cristiana”. Així mateix, “convé que la Paraula de Déu transmesa en les Sagrades Escriptures tingui una presència ben gran i valorada en la vida de les nostres Esglésies i que cada cristià conegui els Evangelis i tota la Bíblia i els faci objecte del seu estudi, aprofundiment i oració contemplativa”. Altres reptes són millorar les homilies, renovar el conreu i la difusió de la música litúrgica, promoure l’art sagrat, afavorir el procés d’iniciació en la vida cristiana als qui no coneixen Jesucrist, motivar els cristians per tal que participin activament en la missa dominical i, si és possible, en família, millorar la comprensió de la penitència cristiana i del sagrament de la reconciliació i del perdó, i millorar també la celebració de les exèquies cristianes, i encoratjar i enfortir la pietat popular. 

En la conclusió del Document, els bisbes afirmen que “el repte que tenim al nostre davant és el de prosseguir la renovació de l’Església, d’acord amb la doctrina del Vaticà II, en l’esperit d’una Tradició sempre viva”. I demanen a “l’Esperit Sant, per intercessió de la Santíssima Mare de Déu de Montserrat, que renovi en la nostra vida la sorpresa eucarística per la resplendor i la bellesa que brillen en el ritu litúrgic, signe eficaç de la bellesa infinita pròpia del misteri sant de Déu”.

El Document Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb la misericòrdia es publica per editorial Claret a la col·lecció Documents del Magisteri i al web de la Conferència Episcopal Tarraconense, 
www.tarraconense.cat
 
Enllaços relacionats:
  1. Document dels bisbes de Catalunya (web CET)
  2. Carta pastoral CET (PDF)

Vídeos relacionats (YouTube):
Carta Pastoral "Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb misericòrdia"