St. Amelià surt 06:16 i es pon 21:27 surt 11:06 i es pon 23:56

Curs d'Aprofundiment Bíblic

Els cursos aquest any tracten sobre l’acte de creure. L’evangeli de Marc ens el presenta de manera significativa (B. Palau) i té com a objecte definitiu el misteri pasqual de Jesús  (O. Tuñí). Des de la fe tenim accés a Déu, però la història de la salvació ens parla d’una mediació humana, el sacerdoci del Primer Testament, que ha tingut i té els seus valors espirituals i teològics..., però també, de facto, unes contraprestacions humanes (E. Cortès). Només des de la mirada de Jesús trobarem la dimensió adequada de l’acte de creure (J. Angelats).

 
PRIMER SEMESTRE
 
1. La fe des de la visió de Marc [CIB093]
 

- La fe com a resposta central a la missió de Jesús

             a. La funció narrativa de Mc 1,14-15

             b. La naturalesa de la fe en Mc 1,14-15

- La fe en els personatges menors

             a. El sentit parabòlic dels miracles

             b. Fe en els personatges menors

- El paralític (2,1-12)

- Jaire (5,21-24.35-43)

- La dona amb pèrdues de sang (5,24-34)

- El pare del noi epilèptic (9,14-29)

- Bartomeu (10,46-52)

- L’experiència de fe en els deixebles.

    a. La fe com a porta d’entrada en el discipulatge

    b. La fe en la nova comunitat

    c. Les dificultats del grup discipular

    d. Després de la resurrecció

- La no-resposta en els grups opositors

    a. Els mestres de la Llei i els fariseus

    b. Els parents de Jesús

    c. El Sanedrí

- Comparació amb Mateu i Lluc

 

 Dimarts, del 18 de setembre de 2018 a 8 de gener de 2019  – De 19,00 a 21,00 h

Prof. Begonya Palau

 
2. El relat de la passió, mort i ressurrecció en els evangelis canònics [CIB094]
 

Les tradicions de la passió de Jesús són més que probablement els fragments més antics del Nou Testament. Mereixen doncs una anàlisi acurada i una descripció que serveixi per endinsar-se en la teologia dels relats.

El curs se centrarà, en tant que possible en:

Una anàlisi comparativa dels relats de Marc i de Joan,

Veure com es relaciona el relat de Mateu amb la tradició de Marc,

Comprovar com el relat de Lluc s’apropa en no pocs aspectes al de l’evangeli segons Joan.

 

Dijous, del 13 de setembre al 10 de gener – De 19,00 a 21,00 h

Prof.  Oriol Tuñí

 
 
SEGON SEMESTRE
 
1. La mirada de Jesús [CIB095]

D’on prové la mirada de Jesús tan penetrant, vulnerable, perspicaç, generosa i lliure, capaç de desemmascarar qualsevol hipocresia? Els sentits humans del profeta de Natzaret esdevenen evangeli: mostren una sensibilitat divina de què parla ja el Primer Testament. Síntesi de la bona nova, la seva mirada revela el rostre d’un Déu filantrop, simpàtic, consentidor, càlidament relacionat amb el món  i no gaire absolut: solt de tot lligam.

Els sentits, vies d’humanitat

El Déu bíblic, un Déu sensible

L’evangeli dels sentits

 

Dimarts, del 5 de febrer al 4 de juny – De 19,00 a 21,00 h

Prof. Jaume Angelats

 
2. El sacerdoci com a do gratuït. El sacerdoci com a "do" usurpat. Primer Testament i literatura intertestementària [CIB096]

La mediació sacerdotal sembla ser present en la quasi totalitat de les religions. També en el judaisme del Primer Testament. Els patriarques actuen com a mediadors sacerdotals. Ho fan en el culte per executar els sacrificis i per ajudar a la comprensió de la paraula de Déu (l’ensenyança en el Temple de part dels sacerdots i dels levites). També en l’època del NT. Era viscut com un do, també com un privilegi i un dret inalienable. Posteriorment passa a rebre un altre color: és, a més, un mèrit adquirit per les armes dels qui volen afavorir i entronitzar el monoteisme, el Regne de Déu a la terra. El tema no deixa indiferent el creient d’avui i de l’antigor.

- Orígens i significat del sacerdoci en la història d’Israel.

- La «gesta» a Siquem de Simeó / Leví en Gn 34,1-31, continua en Nm 25 (Finees/Pinḥàs), i té el seu ressò en els Salms.

- Impacte del sacerdoci com quelcom adquirit per mèrit en la successiva comprensió de l’escrit canònic: en la literatura intertestamentària (TestXIIPa) i en els primers segles del cristianisme, EM etc.

 

Dijous, del 7 de febrer al 6 de juny – De 19,00 a 21,00 h

Prof. Enric Cortès