Santa Pràxedis surt 06:36 i es pon 21:18 surt 18:16 i es pon 02:26

Curs daprofundiment Bíblic

Cursos d’Aprofundiment Bíblic

En un món tan esbojarrat com el nostre: accidents que ho són per manca de previsió i per cobdícia
"per construir barat", incendis dantescos per no vetllar per la natura, assassinats en massa de cristians i de xiïtes, atemptats terroristes que semblen tenir sols l’interès de fer-los cada vegada més letals, la mort de milers de persones en el nostre mar i a les nostres fronteres..., la mort més lenta, dia a dia, d’infants i de pobres d’arreu sota la pressió del desinterès general i de la cobdícia del capitalisme exacerbat... Un bon periodista podria potser definir-ho dient que globalment el nostre món ha perdut el seny. Un bon creient dirà, a més, que hem perdut l’autèntica saviesa que ve de Déu. D’això va el nostre curs aquest any, tant com a reflexió de l’Antic Testament (J. Angelats), com del Nou Testament (O. Tuñí - E. Cortès) i de la literatura intertestamentària (A. Grau). 

PRIMER SEMESTRE

1. «Diàlegs» entre Jesús i els fariseus. La condemna davant del Sanedrí [CIB089]
 
S’observen dues maneres de rebre la paraula de Déu escrita en la Torà (la de Jesús i la dels Fariseus) sobre un fons acceptat d’ambdues parts: la revelació és viva i operant en cada temps. Els savis d’Israel ensenyen a posar-la en pràctica (o no i fins a quin punt?). També Jesús. Ho veurem en diversos exemples dels sinòptics:
- Introducció: la tradició oral (torah še-be-ʿal peh) dels Fariseus equival al text sagrat (torah še-bi-ketab)? Descripció de la situació a Judea al s. I.
-  Anàlisi exegètica i hermenèutica d’alguns textos sinòptics

 • a/ La llei del dissabte.
 • b/ Mc 2,23-28 (i paral.): les espigues que alimenten els deixebles de Jesús en dissabte. No posar "en risc" la vida.
 • c/ L’home amb el braç paralitzat (Mc 3,1-6 i paral.) guarit en dissabte.
 • d/ A Lc 13,10-17 Jesús estén les mans sobre la dona que guareix.
 • e/ Mc 7,15-23: «res de fora no fa l’home impur», «tots els aliments són purs». Depèn realment d’Ac 10?
 • f/ La impuresa d’un cadàver. La paràbola del bon samarità. Aprendre a posar en risc la pròpia moralitat

Dimarts, del 12 de setembre al 9 de gener – De 19.00 a 21.00 h
Prof. Enric Cortès

2. L’evangeli segons Joan (EvJn), un evangeli diferent
 
Després d’haver fet una introducció a l’Evangeli resseguint la seva estructura literària i els continguts més palesos de la seva presentació, en aquesta segona part veurem una mica més de prop els punts que sobresurten en el seu missatge teològic. Serà una valoració més aprofundida del seu missatge, cosa que ens ha de capacitar per fer-ne una lectura personal que nodreixi la nostra fe i la nostra esperança.
 
 •  El pròleg de Joan
 •  La persona de Jesús i la seva relació amb Déu, el Pare
 •  La fe dels cristians joànics (el Paràclit)
  
Dijous, del 14 de setembre al 11 de gener – De 19.00 a 21.00 h
Prof. Oriol Tuñí 

SEGON SEMESTRE

1. Quatre columnes de la saviesa [CIB091]

La saviesa sembla un bé desitjable, tot i la dificultat de precisar en què consisteix i com s’obté. Què és, la saviesa? Quelcom merament interior, una actitud contemplativa, un exercici intel·lectual...? En la tradició bíblica, se la compara a una pedra preciosa, difícil de trobar (cf. Pr 8,11).

Entre els denominats Escrits de la Bíblia hebraica, alguns llibres expressen i aprofundeixen aspectes diversos relacionats amb la dimensió polièdrica de la saviesa, que esdevenen alhora coordenades de l’existència humana:

 • Estudi: Proverbis
 • Treball: Cohèlet
 • Amor: Càntic dels càntics
 • Sofriment: Job

Dimarts, del 7 de febrer al 30 de maig – De 19.00 a 21.00 h 
Prof. Jaume Angelats

2. Teologia i moral en els tres llibres d’Henoc [CIB092]

En el marc la literatura intertestamentària, hi trobem el cicle de la literatura atribuïda al patriarca antediluvià Henoc: l’etiòpic-grec, l’eslau i l’hebreu. De les tres obres, la més important és l’etiòpica (1Hen) perquè és clarament anterior al Nou Testament i perquè està impregnada de l’apocalíptica que il·lumina el context vital i religiós dels autors neotestamentaris. Per aquest motiu, li dedicarem una atenció especial en el nostre curs.
 • Autor(s) de 1Hen. La comunitat de l’Henoc etiòpic.
 • La teologia en els relats i les parènesis de 1Hen. La justícia.
 • L’escatologia en 1Hen
 • Trets distintius de l’Henoc eslau (2Hen)
 • Autoria i context de l’Henoc hebreu (3Hen)

Dijous, del  9 de febrer a l’1 de juny – De 19.00 a 21.00 h
Prof. Andreu Grau

*Aquet curs és reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació permanent adreçada al professorat d’ensenyament no universitari (Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, Disposició addicional).