St. Sulpici surt 07:02 i es pon 20:38 surt 11:48 i es pon 02:06

Grau en Teologia

Tercer curs

El tercer curs és bàsic en el conjunt dels estudis teològics. El tema central és Déu mateix, tal com ha volgut revelar-se a través de la història i, finalment, pel seu Fill i Senyor nostre, Jesús el Crist «mort pels nostres pecats i ressuscitat per a fer-nos justos» (Rm 4,24), i com ha volgut comunicar-se pel seu Esperit. Les assignatures bàsiques són Misteri de Déu i Cristologia.

L’estudi bíblic es concreta en dos blocs importants de llibres de l’Escriptura, íntimament relacionats amb els temes teològics centrals del curs, dels quals es fa una aproximació exegètica: els Profetes, porta d’entrada a l’experiència bíblica de Déu, i els Sinòptics i Fets, en els quals emergeix la figura i el misteri de Jesucrist el Senyor.

Comença aquest curs la Teologia Moral que, en el primer cicle, enfoca de manera predominantment sistemàtica la vida nova de la humanitat salvada en el Senyor i les exigències i horitzons de la caritat per a la vida de l’Església i del món. La Teologia Moral Fonamental estudia la dimensió moral de l’existència humana, en els seus aspectes més centrals i constituents, des de la peculiar comprensió de l’home, de la vida i del món que ofereix el cristianisme. La Moral Fonamental I reflexiona sobre els temes vertebradors de l’experiència moral en l’Esperit de l’Evangeli, tant en la seva vessant subjectiva (consciència, responsabilitat), com en la seva vessant objectiva (llei moral natural, valors morals). I la Moral Fonamental II estudia les virtuts cristianes, nucli de la vida nova com a seguiment de Jesucrist. En el quadre de la Teologia Moral, la Teologia Espiritual tracta especialment l’experiència cristiana i el seu  discerniment.

L’estudi de la història de l’Església segueix amb les èpoques medieval i moderna. Com a assignatura instrumental hi ha el Grec III i comença l’Hebreu I; i com a optatiu Hebreu II.

La «introducció al mètode de la investigació científica» (S.Ch., 72), pròpia també del primer cicle, s’intenta aconseguir amb dos Seminaris de mètodes bíblics i teològics programats a tercer i a quart. Es programen també a tercer i a quart dos Cursos Interdisciplinaris. En acabar la programació dels cinc cursos institucionals, hi ha l’esquema de seminaris i cursos interdisciplinaris, i el sentit de la seva opcionalitat.

Les tutories personalitzades, exigides per l’EUEIS, es fan a la 5a. hora de dilluns, dimarts, dijous i divendres.
 
 • 3SD03I  Misteri de Déu I (3 ECTS) – Prof. Xavier Morlans
 • 3SD04I  Misteri de Déu II (6 ECTS) – Prof. Joan Planellas
 • 3SJ01I   Cristologia (8 ECTS) – Prof. Emili Marlés
 • 3EN01I  Sinòptics i Fets (6 ECTS) – Prof. Begonya Palau
 • 3EA02I  Profetes (5 ECTS) – Prof. Joan-Ramon Marín        
 • 3MF01I  Moral fonamental I: L’estructura antropològica (5 ECTS) Prof. Joan Carrera
 • 3MF02I  Moral fonamental II: Virtuts cristianes (3 ECTS) – Prof. Domènec Valls  
 • 4SE 01I Teologia espiritual (2 ects, assignatura integrada en l’anterior) – Prof. Domènec Valls
 • 2IT04I  Grec III (3 ECTS) – Prof. Marcos Aceituno
 • 2IE01I  Hebreu I (3 ECTS) – Prof. Jordi Cervera       
 • 3SB04I  Seminari de Mètodes bíblics: «Mètodes i aproximacions d’interpretació de la Bíblia» (3 ECTS)  Prof. Jaume Angelats
 • 3CI10I  Curs interdisciplinari (optatiu): Història i Arts (Història de l’Església): «Els grans pensadors dels segles XIII i XIV: Sant Tomàs, Sant Bonaventura, Duns Escot, Ramon Llull...» (3 ECTS) – Prof. Jordi Gayà
 • 2IE02I Hebreu II (3 ECTS) (optatiu) – Prof. Bàrbara Virgil
 • 2H002I  Història de l’Església medieval (5 ECTS) – Prof. David Abadias
 • 2H003I  Història de l’Església moderna (5 ECTS) – Prof. Ramon Corts